UBND tỉnh - MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ký kết chương trình phối hợp công tác

Thứ Sáu, 21/04/2017, 20:03 [GMT+7]

QTV – Chiều 21/4, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2016, việc triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm, chủ yếu của nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra trong các chỉ đạo, các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016; đồng thời, bám sát mục tiêu đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung điều hành thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân được xã hội quan tâm.

Do vậy, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016 đạt kết quả rất tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 05 năm (2015 - 2020) do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Mặc dù chương trình, nội dung phối hợp đã được xây dựng có kế hoạch triển khai, nhưng tính thường xuyên liên tục và sự chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện nội dung phối hợp theo chức năng nhiệm vụ của các đoàn thể vẫn còn hạn chế.

Trong cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, công tác phối hợp vận động, tuyên truyền đến các cử tri chưa thực sự dân chủ hoặc có làm nhưng còn hình thức chưa hiệu quả. Ban Thanh tra nhân dân chưa thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện quy chế dân chủ của cấp chính quyền cơ sở. Sự phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc với chính quyền các cấp trong công tác tổ chức điều tra Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh còn hạn chế… dẫn đến điểm số PAPI của tỉnh năm 2016 nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp công tác năm 2016 giữa UBND tỉnh với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh, đồng thời nhấn mạnh kết quả này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016.

UBND tỉnh
UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; quán triệt sâu sắc đến các hội viên thành viên các nội dung, chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, thực hiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; Phối hợp tham mưu tiếp tục thực hiện Đề án 25, chủ đề công tác năm 2017 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, chú trọng các nội dung về xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính hiện đại, tinh giản biên chế đi đôi với phát triển nguồn nhân lực…

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò của mình, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu, thực chất và bám sát cơ sở; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tăng cường thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội nhằm đảm bảo các chính sách được thực thi; tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng… nhằm nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh năm 2017.

PV

.
.
.
.
.
.