Rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý sử dụng biên chế

Thứ Tư, 04/10/2017, 08:35 [GMT+7]
.
.

QTV - Hôm qua, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng hợp rà soát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên chế của hệ thống chính trị toàn tỉnh, báo cáo về việc chuyển đổi mô hình các đơn vị sự nghiệp công, các nội dung tiếp tục triển khai nghị quyết 19 của Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chủ trì.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác rà soát quản lý, sử dụng biên chế (Nguồn QNP)
BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác rà soát quản lý, sử dụng biên chế (Nguồn QNP)

Việc quản lý sử dụng biên chế và tinh giản biên chế là nội dung hết sức quan trọng trong cả hệ thống chính trị. Năm 2015, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị xã hội; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị , tiết kiệm , giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Đối với Quảng Ninh, bằng quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh đã quyết liệt, nghiêm túc trong việc thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Quảng Ninh cũng là địa phương sớm triển khai việc rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tổ chức thực hiện từ năm 2013 và được cụ thể hóa bằng Đề án 25.

Trong thời gian qua, Quảng Ninh cũng đã thành lập đoàn công tác rà soát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên chế của hệ thống chính trị toàn tỉnh, từ đó chỉ ra giải pháp để việc tổ chức bộ máy, con người hiệu quả. Qua rà soát cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 39  của Bộ chính trị và Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy, các địa phương, sở, ngành, đơn vị đã có nhiều đổi mới, đột phá về tư duy, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng lộ trình, tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra và đạt kết quả rõ nét, nổi bật, nhiều chỉ tiêu vượt so với yêu cầu. Quá trình thực hiện đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Về tổ chức bộ máy, các đơn vị, địa phương đã thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở, đi đôi với đó là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tích cực chuyển đổi cơ chế cấp phát và mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Đối với việc giao biên chế cơ bản bám sát theo quy định của Trung ương nhất là ở khối đảng đoàn thể, một số đơn vị còn giao mức thấp hơn mức quy định khung của trung ương.

Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như việc thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm và lộ trình xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công còn yếu; việc đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách theo hướng đặt hàng, thuê hàng còn lúng túng; một số mô hình đơn vị sự nghiệp văn hóa y tế còn khó khăn, hoạt động thiếu hiệu quả. Về biên chế, tổng số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước còn ở mức cao, đặc biệt là ở khu vực dịch vụ công; tổn tại nhiều loai hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nội dung được đoàn công tác chỉ ra qua rà soát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên chế của hệ thống chính trị toàn tỉnh. Về các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, đ/c yêu cầu, tiếp tục thực hiện nghị quyết 19 của tỉnh ủy, trong đó, thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu cấp ủy với cơ quan chuyên môn chính quyền cùng cấp như Tổ chức – Nội vụ, Văn phòng cấp ủy HĐND – UBND ở các nơi đã thực hiện nhất thể hóa chức danh; báo cáo trung ương để thực hiện thí điểm mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung cấp ở cấp tỉnh, cấp xã để liên thông; Chuyển chức năng bồi dưỡng chính trị của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo, chức năng tài chính, phục vụ về văn phòng cấp ủy.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng vấn đề tổ chức bộ máy hiện nay cần tập trung vào các đơn vị sự nghiệp.  Chuyển đổi mô hình của một số đơn vị sự nghiệp   có thể tự chủ được; Rà soát, sắp xếp lại các đầu mối đối với các đơn vị tương đồng nhiệm vụ để có bộ máy tinh gọn; phấn đấu ít nhất trong mỗi đơn vị làm công tác chuyên môn chiếm ít nhất 80%, chỉ còn 20% là phục vụ; Về biên chế, trung ương đã chỉ đạo, các địa phương phải cùng với tỉnh để quyết tâm thực hiện theo đúng số lượng biên chế công chức Trung ương giao. Đối với số lượng lao động hợp đồng thì phải rà soát, phân loại cụ thể,  đối tượng nào trong định biên; hợp đồng phục vụ và hợp đồng thời vụ.  

Minh Hiền

.
.
.
.
.
.