Triển khai Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" TP Hạ Long giai đoạn 2017-2020

Thứ Sáu, 10/11/2017, 08:42 [GMT+7]
.
.

QTV - UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) thành phố giai đoạn 2017-2020.

Mục đích Kế hoạch nhằm đưa chương trình OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng của thành phố để phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho phát triển dịch vụ, thương mại của thành phố. Cùng với đó, tập trung hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, sản phẩm thương hiệu, sản phẩm OCOP tiềm năng, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu cụ thể: Kiện toàn bộ máy thực hiện chương trình OCOP cấp thành phố, 100% các phường hình thành bộ máy tham mưu, giúp việc chuyên trách OCOP; thực hiện chu trình OCOP thường niên liên tục, hàng năm, mỗi phường có ít nhất 1 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ thực hiện, đến năm 2020, mỗi phường có ít nhất 2 sản phẩm thực hiện tham gia chương trình; có ít nhất 10 tổ chức kinh tế phát triển ổn định.

Về phát triển sản phẩm, có ít nhất 30 sản phẩm được phát triển, trong đó, củng cố và phát triển 8 sản phẩm OCOP đã đăng ký trong giai đoạn 2013-2016; phát triển mới 12 sản phẩm; lựa chọn và xác định ít nhất có 10 sản phẩm để tập trung đầu tư, hỗ trợ để trở thành sản phẩm chủ lực của thành phố và của tỉnh.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đặt ra giải pháp trọng tâm, bao gồm: tuyên truyền, khởi động chương trình OCOP thành phố giai đoạn 2017-2020; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy chuyên trách chương trình OCOP; rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý phục vụ chương trình; phát triển các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP; phát triển sản phẩm OCOP; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP và hợp tác quốc tế về OCOP.

PV

.
.
.
.
.
.