UBND tỉnh họp thống nhất chương trình hành động về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Hai, 04/12/2017, 20:29 [GMT+7]
.
.

Trên tinh thần quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 và thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về sắp xếp ĐVSN công lập, sáng 12-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp thống nhất chương trình hành động về việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Từ năm 2013 đến nay, việc sắp xếp tinh giản bộ máy của tỉnh được tiến hành song song hai nhiệm vụ đó là kiện toàn, tổ chức lại, giải thể những đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ chồng chéo, kém hiệu quả, chưa phù hợp với mô hình quản lý, tình hình thực tiễn đi đôi với việc thành lập các tổ chức, đơn vị mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, thống nhất đầu mối quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ cơ sở. Trên cơ sở đó đã giảm được 45 ĐVSN công lập trên cơ sở giải thể, sáp nhập, nâng cấp, chuyển đổi mô hình hoạt động. Một số mô hình mới đã bước đầu phát huy hiệu quả, được Trung ương, Đảng, Chính phủ đánh giá cao. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh và các sở, ngành có đủ điều kiện thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện nay có 10 ĐVSN công lập trực thuộc UBND tỉnh; 129 ĐVSN công lập trực thuộc các sở, ngành; 2 đơn vị thuộc chi cục và tương đương; 144 đơn vị thuộc cấp huyện.

Căn cứ chương trình hành động của Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSN công lập, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp thống nhất mục tiêu, chương trình hành động theo các giai đoạn và bắt đầu từ đầu năm 2018. Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung thực hiện sẽ tập trung vào việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở rà soát sáp nhập, hợp nhất, giải thể, cơ cấu, kiện toàn lại; giao tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên cho các ĐVSN có khả năng và nguồn thu; nâng mức tự chủ so với năm 2017 của một số ĐVSN; chuyển đổi mô hình hoạt động; quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, thu gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải thật sự vào cuộc, nhìn nhận được rõ hiệu quả những nhiệm vụ của các đơn vị làm được để chủ động đề xuất phương án thực hiện. Trên cơ sở các ĐVSN công lập thực hiện tự chủ, các ngành, địa phương quan tâm nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo điều kiện cho các đơn vị đứng vững sau khi thực hiện tự chủ. Trong đó, đồng chí có gợi ý thảo luận các giải pháp liên quan đến việc quản lý, cơ chế chính sách thực hiện; thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các ĐVSN công lập; ngành giáo dục nghiên cứu việc sắp xếp các trường liên cấp, liên xã…

Trên sở sở các ngành, địa phương và thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thảo luận, thống nhất, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương có ĐVSN công lập trực thuộc căn cứ Nghị quyết 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và quán triệt tinh thần của Hội nghị Trung ương 6 về sắp xếp sự nghiệp công phải thống nhất tư tưởng hành động để đưa ra giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trên tinh thần dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương họp bàn ngay về lộ trình sắp xếp, căn cứ thực tiễn để đề xuất giải pháp thực hiện, chậm nhất đến 7-12-2017 gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở thống nhất để triển khai sớm từ 1-1-2018.

Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và các địa phương cùng họp rà soát, thống nhất chương trình hành động, tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp thực hiện phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh “Căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết 19 của BCH Đảng bộ tỉnh về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công và qua thực tiễn hiện nay cũng như quán triệt tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6, UBND tỉnh thống nhất chương trình hành động nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSN công lập. Do đó, cần tạo sự đồng thuận từ tư tưởng đến hành động ở các ngành, các cấp, các ĐVSN trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; hướng tới thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các ĐVSN công lập”.

Nguồn: QNP

.
.
.
.
.
.