Quảng Ninh: Tăng cường triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Sáu, 18/05/2018, 09:33 [GMT+7]
.
.

QTV – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành số 3260/UBND-NLN1 về việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo việc triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu phải xác địch là quá trình liên tục, lâu dài có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí và hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu; bám sát bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo, thực hiện, xét công nhận mức đạt chuẩn phù hợp với điều kiện thực tiễn và phát huy lợi thế của địa phương. Đồng thời, việc triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nhất thiết phải lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, phải để cộng đồng dân cư tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn lĩnh vực phù hợp, là điểm mạnh của cộng đồng để phấn đấu trở thành kiểu mẫu, Nhà nước chỉ hướng dẫn, không làm thay.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành của tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn địa phương, cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công tại Quyết định số 751/QĐ-UBND (ngày 16/3/2017); thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND (ngày 8/8/2017) về triển khai tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2017-2020; các cơ quan truyền thông của tỉnh chủ động phối hợp với Ban xây dựng NTM xây dựng các chương trình tuyên truyền chuyên đề về xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, xây dựng chuyên mục đối thoại hoặc tọa đàm về các chương trình, chính sách và các nội dung chuyên đề liên quan đến các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu…

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các cấp hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức cho người dân tích cực tham gia xây dựng MTN kiểu mẫu đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

PV

.
.
.
.
.
.