Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước trong hệ thống Kho bạc nhà nước

Thứ Hai, 02/10/2017, 09:54 [GMT+7]
.
.

QTV - Thực hiện quyết định 138 ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 2/10, Kho bạc Nhà nước Bình Liêu đã triển khai thực hiện đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua hệ thống kho bạc nhà nước”.

Việc triển khai đề án tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước với Kho bạc Nhà nước
Việc triển khai đề án tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước với Kho bạc Nhà nước

Thời gian qua, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong hệ thống kho bạc Nhà nước chưa tập trung vào một đầu mối, như bộ phận kiểm soát chỉ thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư và phòng, bộ phận kế toán thực hiện kiểm soát chi các khoản chi thường xuyên. Với mô hình chi này, mặc dù đã tương đối phù hợp với đặc thù của ngành trong giai đoạn vừa qua nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa tạo được điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc giao dịch thanh toán với kho bạc; chưa đảm bảo được nguyên tắc tách bạch giữa nghiệp vụ kiểm soát chi và nghiệp vụ kế toán…

Việc triển khai đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước trong hệ thống Kho bạc nhà nước” sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong hoạt động giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước với Kho bạc Nhà nước. Các khách hàng chỉ cần gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến một công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi, nơi đơn vị mở tài khoản theo quy định “một cửa, một giao dịch viên”. Thông qua đề án này, việc luân chuyển chứng từ chi ngân sách Nhà nước trong nội bộ Kho bạc Nhà nước “giữa kiểm soát chi và kế toán) được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc, nên có sự kiểm soát, giám sát của Lãnh đạo đơn vị Kho bạc Nhà nước, đảm bảo cho việc xử lý hồ sơ, chứng từ được nhanh, kịp thời. Nhiều khoản chi như: chi thường xuyên, chi an sinh xã hội, chi bằng tiền mặt,…theo đề nghị của đơn vị sẽ được xử lý ngay trong ngày.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tổ chức lại công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối nhằm công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của Nhà nước và là tiền đề quan trọng để tiến tới hình thành Kho bạc điện tử trong thời gian tới.

Hoàng Gái (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.