Đông Triều phấn đấu có 35 "Thôn nông thôn kiểu mẫu" 175 "vườn mẫu"

Thứ Tư, 04/01/2017, 08:58 [GMT+7]
QTV - Chiều 3/1, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thị xã Đông Triều đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Năm 2016, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã Đông Triều đã trở thành phong trào rộng khắp, huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhân dân đã tích cực hiến đất, vật kiến trúc để cắm tuyến mở rộng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương nội đồng nhằm nâng chất tiêu chí nông thôn mới, gắn với thực hiện tiêu chí đô thị loại IV. 
qtv
Ban chỉ huy quân sự xã Việt Dân, thị xã Đông Triều khơi thông dòng chảy mương thoát nước, góp sức xây dựng thôn Nông thôn kiểu mẫu

Thị xã đã thực hiện được 34 thôn chuẩn và 24 thôn kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt tiêu chí thôn chuẩn là 99 thôn và 24 thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới là gần 688 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân đóng góp trên 135 tỷ đồng. Thị xã Đông Triều cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng 4 vùng sản xuất tập trung gieo cấy lúa chất lượng, trồng hoa có giá trị kinh tế cao, vùng nuôi trồng thủy sản, vùng chăn nuôi tập trung.

 
Để tiếp tục thực hiện nâng chất tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng và phát triển đô thị, giai đoạn 2016- 2020, thị xã Đông Triều đã triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng Nông thôn kiểu mẫu 3 xã: An Sinh, Việt Dân và Bình Khê, giai đoạn 2016- 2020. Trong đó, mục tiêu năm 2017, thị xã Đông Triều phấn đấu có 35 thôn đạt tiêu chí "Thôn nông thôn kiểu mẫu" và 175 "vườn mẫu"./.
 
Thu Trang (Trung tâm TTVH Đông Triều)
 
.
.
.
.
.
.